• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามมิสเตอร์กระบี่
มิสเตอร์กระบี่
21.37
มิสเตอร์กระบี่
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้ผมช่วยครับ ถามมิสเตอร์กระบี่มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.37

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระบี่     เมืองน่าอยู่     ผู้คนน่ารัก
วิสัยทัศน์จังหวัดกระบี่
เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ
เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน
สังคมน่าอยู่
มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
สารจากพ่อเมืองกระบี่
 
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
 
เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism) และเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล | 2. ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร อย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก | 3.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง | 4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 

    -------------- ไม่มีข้อมูล --------------

    -------------- ไม่มีข้อมูล --------------

กิจกรรมจังหวัด