กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดกระบี่
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์)
00:00 น.  - ปฏิบัติราชการปกติ    
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)
13:30 น.  - คณะ สนง.กกท.จังหวัดกระบี่ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ ขอเข้าพบ   ห้องรับรองกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด 9/10 สนง.กกท.  
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง)
09:00 น.  - ประธานตรวจและประเมินผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565   ศาลาประชาคมบ้านเกาะจำ ม.3 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่  
13:30 น.  - ประธานตรวจและประเมินผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565   ศาลาประชาคมบ้านเขาดิน ม.4 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่  
  ปลัดจังหวัดกระบี่ (นายสกุล ดำรงเกียรติกุล)
08:00 น.  - นายอำเภอคลองท่อม เข้าพบหารือข้อราชการ   ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดกระบี่  
09:00 น.  - ร่วมตรวจและประเมินผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565     ศาลาประชาคมบ้านเกาะจำ ม.3 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่  
13:30 น.  - ร่วมตรวจและประเมินผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565     ศาลาประชาคมบ้านเขาดิน ม.4 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่  
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ (นายราชัน มีน้อย)
08:30 น.  - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการชี้แจงผงการศึกษาการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จ.พังงา ภูเก็ต และกระบี่   โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565