• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ
เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน
สังคมน่าอยู่
มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ (ภาคการท่องเที่ยว,ภาคเกษตรอุตสาหกรรม,ประมง ,ปศุสัตว์,พืช อาหารและอาหาร) ของจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบน ฐานความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ  คุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและ ประกอบ อาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพระดับนานาชาติ  สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้รับบริการสูงสุด
5. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพและ รายได้ของ ท้องถิ่น